Nieodpłatna pomoc prawna 2018

— Kilka słów o naszej działalności —

Fundacja powstała z altruistycznej myśli pomagania osobom potrzebującym. Wykorzystując kompetencje założycieli fundacji i jej sympatyków i wolontariuszy, pomoc osobom potrzebującym odbywa się na wielu płaszczyznach. Efekty działań są dostępne w głębi strony.
herb_1herb_3

Od dnia 1 stycznia 2018 w Gorzycach, Grębowie i Padwi Narodowej/Wadowicach Górnych, Nisku/Krzeszowie, Stalowej Woli, Bojanowie, Pysznicy, Zaklikowie, Radomyślu nad Sanem, Zaleszany rozpoczynają funkcjonowanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych.. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Powiat Tarnobrzeski, Stalowowolski, Niżański i Mielecki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc prawna polegać będzie na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • która jest w ciąży

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, spraw karnych, spraw administracyjnych spraw rodzinnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PUNKT PADEW NARODOWA/WADOWICE GÓRNE

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), usytuowanego w dwóch lokalach , w miejscowości 39-308 Wadowice Górne 116 oraz Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2 39-340, według następującego harmonogramu:

a. Budynek Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych nr 116;
-wtorek w godz. 8:00 – 12:30,
-czwartek w godz. 8:00 – 12:30,

b. Budynek Urzędu Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2;
-poniedziałek w godz. 8:00 – 12:30,
-środa w godz. 8:00 – 12:30.
-piątek w godz.8:00-12:00

PUNKT NISKO

NISKO Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10
– poniedziałek: 8.00 – 12.30
– wtorek: 8.00 – 12.30
– środa: 8.00 – 12.30
– czwartek: 11.00 – 15.30

KRZESZÓW Urząd Gminy, ul. Rynek
– piątek od godz. 11.00 do godz. 15.30

PUNKT STALOWA WOLA

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola

– wtorek: 12:00 – 16:00
– środa: 14:00 – 18:00
– czwartek: 7.30 – 11.30
– piątek: 8:00 – 16:00

Gmina Bojanów Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5
środa: 8:00 – 12:00

Gmina Pysznica Urząd Gminy Pysznica ul. Wolności 322
czwartek: 11:00 – 15:00

Gmina Radomyśl nad Sanem Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7
poniedziałek: 11:00 – 15:00

Gmina Zaklików Urząd Miasta Zaklików ul. Zachodnia 15
poniedziałek: 7:30 – 11:30

Gmina Zaleszany Urząd Gminy Zaleszany ul. Kościuszki 16
wtorek: 8:00 – 12:00

PUNKT GORZYCE/GRĘBÓW

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona:

 • od poniedziałku do środy w Gorzycach w Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. 11 listopada 12 w następujących godzinach:
  poniedziałek: 15.30-20.00, wtorek: 14.00-18.30, środa: 8.00-12.30;
 • od czwartku do piątku w Grębowie w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach:
  czwartek: 11.00-15.30, piątek; 8.00-12.30
Treść | Menu | Dostęp