Nieodpłatna pomoc prawna

herb_1herb_2herb_3

Od dnia 1 stycznia 2016 w Gorzycach, Grębowie, Padwi Narodowej i Nisku rozpoczynają funkcjonowanie  punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych i aplikantów radcowskich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Powiat Tarnobrzeski,Mielecki i Niżański  ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc prawna polegać będzie na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, spraw karnych, spraw administracyjnych spraw rodzinnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PUNKT NISKO

Pomoc prawna będzie świadczona w punkcie w Nisku oraz w filii w Krzeszowie od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie według następującego harmonogramu:

 • Stały punkt w Nisku, lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (od poniedziałku do czwartku) , ul. 3 Maja 10: poniedziałek: 8.00-12.30, wtorek: 11.00-15.30, środa: 8.00-12.30, czwartek: 11.00-15.30
 • Filia w Krzeszowie (piątek) w godzinach 8.00-12.30 , lokal na parterze budynku – sala narad- Urząd Gminy w Krzeszowie

PUNKT PADEW NARODOWA

Punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2 będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie w godzinach od 8.00-12.30.

PUNKT GORZYCE/GRĘBÓW

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona:

 • od poniedziałku do środy w Gorzycach w Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. 11 listopada 12 w następujących godzinach:
  poniedziałek: 15.30-20.00, wtorek: 14.00-18.30, środa: 8.00-12.30;
 • od czwartku do piątku w Grębowie w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach:
  czwartek: 11.00-15.30, piątek; 8.00-12.30
 • darmowapomoc

Treść | Menu | Dostęp