Nieodpłatna pomoc prawna 2024

— Kilka słów o naszej działalności —

Fundacja powstała z altruistycznej myśli pomagania osobom potrzebującym. Wykorzystując kompetencje założycieli fundacji i jej sympatyków i wolontariuszy, pomoc osobom potrzebującym odbywa się na wielu płaszczyznach. Efekty działań są dostępne w głębi strony.
herb_3herb_4

Od dnia 1 stycznia 2024 r. w Gorzycach, Grębowie, Stalowej Woli, Bojanowie, Pysznicy, Zaklikowie, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej prowadzone przez Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna, obywatelska i mediacja będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Powiat Tarnobrzeski i Stalowowolski ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości..

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

2a) nieodpłatną mediację, lub

3) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. (za www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl).

Usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PUNKT STALOWA WOLA – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 26
– poniedziałek: 14:00 – 18:00
– wtorek: 12:00 – 16:00
– środa: 14:00 – 18:00
– czwartek: 8:00 – 12:00
– piątek: 8:00 – 12:00

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Gmina Bojanów, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
-środa: 8:00 – 12:00

Gmina Pysznica ,Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
– czwartek: 11:00 – 15:00

Gmina Radomyśl nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
– piątek: 11:00 – 15:00

Gmina Zaklików, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15
– poniedziałek: 8:00 – 12:00

Gmina Zaleszany, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16
– wtorek: 8:00 – 12:00

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56 lub e mail: pomocprawna@stalowowolski.pl

https://bip.stalowowolski.pl/fck_pliki/Nieodp%C5%82atna%20pomoc%20prawna/HARMONOGRAM%202022.pdf

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD W POWIECIE TARNOBRZESKIM

Gorzyce, ul. 3 Maja 4
– poniedziałek: 7.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
– wtorek: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– środa: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 836 20 75

Grębów, Urząd Gminy, ul. Rynek 1
– czwartek: 15.00-19.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– piątek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 27 15

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pod numerem telefonu.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie w punkcie lub przekazanie do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu telefonicznie na numer telefonu 15 822 39 22, drogą elektroniczną na adres e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl lub listownie na adres: ul. 1 Maja 4,
39 – 400 Tarnobrzeg

Jednocześnie informuję, że wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220.

Treść | Menu | Dostęp